V??eobecn?ę obchodn?ę podmienky

1. ─?len svojou registráciou a aktiváciou ú─?tu súhlasí so všetkými bodmi týchto všeobecných obchodných podmienok.
2. Ka??dý ─?len mô??e ma?? registráciu iba na jeden email, porušenie tohto vedie k zmazaniu ú─?tu a prepadnutiu provízie.
3. ─?len sa zaväzuje k odoberaniu obchodných oznámeni zaslaných cez mailguru.sk.
4. ─?len mô??e kedyko─?vek po??iada?? o zmazanie jeho ú─?tu.
5. Prevádzkovate─? sa zaväzuje k vyplateniu provízie ─?lenovi, po jeho podaniu do 60 kalendárnych dní

6. Prevádzkovate─? dbá na to, aby zabezpe─?il ─?o najvyšší po─?et reklamných emailov.
7. Prevádzkovate─? si vyhradzuje právo vymaza?? úcet ─?lenovi, ktorého správanie je vulgárne vo─?i prevádzkovate─?ovi.
8. U??ivatel si mô??e pripísa?? peniaze a?? jak bude ma?? zarobené 200EUR alebo viac.
9. Výška provízie v??dy závisí na konkrétnom obchodnom oznámeni a prevádzkovate─? si vyhradzuje právo nastavova?? ich výšku pod─?a vlastného uvá??enia.
10. Prevádzkovate─? si vyhradzuje právo kedyko─?vek zmeni?? znenie týchto všeobecných obchodných podmienok bez upozornenia ─?lena.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobudnutia platnosti d??a 20.1.2013.